sk-sk
Ako používať aktivity?

Aktivity (webquests) sú postavené na práci s internetom. Žiak vyhľadáva informácie na odporúčaných webových stránkach, prípadne ich získava doma, vo svojej štvrti, v obchode... V anglicky hovoriacich krajinách je „webquest“ („quest“ = hľadať) zavedená a stále obľúbenejšia vzdelávacia metóda.

Na stránke nájdete 23 webquestov, ktoré sa týkajú piatich tém:

 • Jedlo a pitie
 • Doprava
 • Dom a bývanie
 • Vzťahy a spoločnosť
 • Spotreba

 

K jednotlivým témam nájdete 4-5 aktivít (webquestov). K téme „jedlo“ napríklad tieto:

 • Odkiaľ pochádza naše jedlo?
 • Vieme, čo naozaj jeme?
 • Kto to vyrobil?
 • Jedia moji priatelia to isté, čo ja?
 • Ako je to zabalené?

 

Každá téma sa začína úvodnou časťou nazvanou „Situácia zo života“. Je to malý príbeh, ktorý žiaka uvedie do témy a je spoločný pre všetky webquesty v rámci jednej témy. Každý webquest má rovnakú štruktúru:

 1. Úvod: Krátky motivačný text, ktorý žiakom priblíži tému webquestu.
 2. Úloha: Vysvetlenie, čo budú žiaci robiť v tomto webqueste.
 3. Aktivity: Každý webquest obsahuje minimálne tri aktivity. Žiaci hľadajú informácie na internete a spracovávajú ich formou posterov alebo prezentácií. Niektoré aktivity prenášajú učenie „do terénu“, kde je úlohou žiakov robiť rozhovory alebo praktický prieskum doma, v štvrti, kde žiak býva alebo v okolí školy. Aktivity obsahujú pracovné listy s metodickými pokynmi. Žiaci zvyčajne pracujú v skupinách.
 4. Zamyslenie: Jednoduché otázky pomáhajú žiakom uvedomiť si, čo sa naučili a ako to môžu využiť v každodennom živote.
 5. Záver: Zhrnutie a zopakovanie kľúčových pojmov danej témy.
 6. Poznámky pre učiteľov: Informácie v tejto časti Vám pomôžu naplánovať si webquest (odporúčaný vek žiakov, predpokladaný čas trvania aktivít…). Nájdete tu aj učebné ciele a odkazy na doplňujúce online informácie/materiály.

 

Úplne na záver máte možnosť vyplniť dotazník spokojnosti s aktivitou(webquestom).
Vaša spätná väzba nám pomôže skvalitniť aktivity projektu „Skoč do života“ do budúcnosti. Ďakujeme!