bg-bg
ВНИМАНИЕ: СТЪПКА НАПРЕД

ВНИМАНИЕ: СТЪПКА НАПРЕД

Съществува  разминаване между училището и  реалния живот, в смисъл, че в училище   все още се поставя фокус върху натрупването на знания, които до голяма степен остават извън контекста, който ги прави разбираеми за учениците. Проектът „Внимание: Стъпка напред”  предлага един иновативен подход в отговор на тази същесуваща  "празнина", като разглежда теми и въпроси от реалния живот на учениците и ги представя съгласно контекста на  устойчивото развитие.

Основната цел на това занимение  е да се преодолее съществуващата празнина между училището и реалния живот  по отношение на темата за устойчивостта, чрез използването на нови инструменти за образование. Тези нови инструменти са т.нар. уебтестове - серия от дейности по разследване и анализиране в интерент пространството, които са достъпни за изтегляне от този уебсайт. Тъй като повечето деца на тази възраст вече ползват интернет, с този проект решихме да увеличим тяхната мотивация да изучават обкръжаващия ги и развиващ се свят с помощта на тези интерактивни въпросници. Уебтестовете са създадени за ученици на възраст между 8-12 години, за да надградят своите умения и поведение за устойчиво бъдеще.

Партньорите по проекта са авторитетни НПО и училища от 5 държави, които избраха 5 важни теми около устойчивостта: Храна и напитки, Транспорт, Сгради, Общество и Потребление.  Всеки от партньорите създаде ситуация от реалния живот и разработи уебтестове към всяка от темите.

Проектът „Внимание: Стъпка напред”  отговаря на два от приоритетите на програма "Учене през целия живот", а именно: подобряване на мотивацията и уменията за учене и засилване на устойчивото развитие чрез образование. В много страни-членки на ЕС образованието за устойчиво развитие (ОУР) не е основна част на основната учебна програма. Въпреки че има някои добри практики, в повечето училища се фокусира вниманието  върху знания основно за опазване на околната среда. Вторият императив е да се преодолее пропастта между училищното обучение и реалния живот чрез вграждане на обучение в примери и идеи, които са както познати, така и приложими за учениците.

Проектът се занимава с тези проблеми чрез целенасочена програма за началните училища, като:

- Създава обучителна програма с одобрени примери и общи ресурси за обучение, разработени въз основа на реални житейски ситуации. Тази програма използва  т.нар.   уебтестове (интернет базирани въпросници и задачи),  чрез които в процена на обучение се разработва конкретен  локален проблем,  осигуряват се  знания, анализира се информация, и се развиват компетенциите на учащите се да предприемат  съответните действия.  Стремежът на авторите е уебтестовете да се фокусират върху представянето на въпроси като използването на енергията, справянето с отпадъци и зелени площи за учениците от началните класове на основното училище.

- Насърчаване на иновативни методи на преподаване, въз основа на обучение извън класната стая и реално учене за заобикалящия ни свят, свързващ училището към реалния живот.

- Предлага систематзирано програма за обучение с ясно представени  теми, дейности и уебтестове, както и допълнително информационни ресурси за подкрепа.

 - Осигурява се допълнителен капацитет за учители чрез обучение на място и онлайн подкрепа на пет езика.

В резултат, създадената програма по проекта е адаптирана на езика на всяка от партниращите си организации по проекта и е представена във формат, който е лесно възпроизводим. Създаденият уебсайт ще позволи на всички потребители да добавят нови уебтестове, както и да запазват своите ресурси в интернет и да отразяват местните проблеми. Ние очакваме да приобщим най-малко 250 училища, 750 учители и 7500 ученици през двете години на изпълнение на проекта.

Проектът „Внимание: Стъпка напред” се изпълнява от консорциум от 9 партньорски организации, представляващи 5 държавите-членки на ЕС. Всяка от организациите е НПО или училище с призната експертиза и добри връзки с училищата и образователния сектор като цяло.